Bescherming van de privacy
Uw gegevens kunnen worden geregistreerd om uw vragen te kunnen behandelen. Mits u daarmee nadrukkelijk instemt, zullen uw persoonlijke gegevens mogen worden doorgespeeld naar de partners van vakantieverblijf d'Uyterwaerde. Op geen enkel ogenblik zullen ze voor commerciële doeleinden aangewend worden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy in verband met gegevens met een persoonlijk karakter, hebt u een recht van inzage in deze gegevens. Daartoe kunt u schriftelijk contact opnemen met vakantieverblijf d'Uyterwaerde, Mazenhoven 18, 3630 Maasmechelen (België).

Aansprakelijkheidsclausule
Via deze website wil vakantieverblijf d'Uyterwaerde u informeren over consumentenbedrog. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of accuraat. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie zo exact en actueel mogelijk is. Aarzel niet om aan vakantieverblijf d'Uyterwaerde eventuele fouten of tekortkomingen te melden die u opmerkt op de website. vakantieverblijf d'Uyterwaerde is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zou lijden door het gebruiken van gegevens op deze website, zelfs niet wanneer die gegevens verwarrend, verkeerd of voorbijgestreefd zijn. Hetzelfde geldt voor elke informatie die u vindt op een website waarnaar de uyterwaerde.be-webstek via een link verwijst.

Copyright
Vakantieverblijf d'Uyterwaerde geeft de bezoeker van deze website de toelating om de gepubliceerde gegevens te kopiëren, te printen en te citeren op voorwaarde dat dit voor niet-commerciële doeleinden gebeurt en dat de bron duidelijk vermeld wordt.